Splitska banka krediti

Splitska banka za tražioce kredita, u svojoj ponudi ima razne vrste kredita:

 • gotovinski krediti
 • stambeni krediti
 • namjenski krediti
 • krediti za školovanje

Splitska banka je jedna od vodećih u regiji. Pogledajte dole za više informacija o banci i njenoj ponudi kredita i ostalih usluga. Svi podaci služe isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave.

Splitska banka na domaćem tržištu, kroz poslovnu mrežu od 125 poslovnice, sudjeluje kao univerzalna banka kompetentna za  poslove:
• s građanima
• s malim poduzetnicima i obrtnicima
• s pravnim osobama
• riznice i skrbi o vrijednosnim papirima
• elektronskog bankarstva
• zajedničke s poslovnim partnerima (stambena štednja, leasing, fondovi)

Zajednički uvjeti za sve kredite

Korisnici kredita su punoljetni građani RH zaposleni na neodređeno vrijeme u RH ili s mirovinom u RH.Sudionici

 • dužnik – tražitelj kredita
 • sudužnik
  • ako je tražitelj kredita u bračnoj zajednici, supružnik se pojavljuje kao sudužnik bez obzira na status zaposlenosti i visinu primanja
  • do dva sudužnika ako dužnik nije kreditno sposoban, samo jedan umirovljenik
 • jamci – broj prema vrsti kredita i drugim instrumentima osiguranja
  • bez jamaca
   • uz različite kombinacije fiducije na nekretnini i polica životnog, riziko i osiguranja od nesretnog slučaja ili udjela u investicijskim fondovima
   • lombardni kredit – uz depozit jednak iznosu kredita i oročen na rok otplate
 • zbroj godina života i roka otplate mora biti najviše 70, za sudionike pojedinačno
 • mjesečna primanja moraju biti najmanje 2.000 kn, svakog sudionika
 • ako je zajmotražitelj stariji od 60 godina, zbroj godina sudužnika i roka dospijeća kredita treba biti najviše 60

Kreditna sposobnost sudionika – do informacije kreditni savjetnik dolazi unosom potrebnih podataka u aplikaciju Kalkulator za izračun kreditne sposobnosti, u svrhu kvalitetnijeg i bržeg postupka odobravanja kredita. Klijent može provjeriti svoju kreditnu sposobnost u nekoj od naših poslovnica ili pozivom na besplatni broj 0800-21-00-21.

Instrumenti osiguranja

 • ovjerene Izjave o suglasnosti zapljene svih računa (prema čl. 178. i 183. OZ-a), za sve sudionike
 • otplata putem ovjerene Izjave o zapljeni na plaći koju Banka doznačuje Poslodavcu (administrativna zabrana na plaću), za sve sudionike

Dokumentacija

 • Bančini obrasci:
  • “Zahtjev” za kredit
  • “Osnovni podaci”, za unos osnovnih podataka o sudionicima
  • “Popunjava Poslodavac”, za ovjeru od Poslodavca ili od HZMO-a (za umirovljenike ili ako je poslodavac obrtnik – prosječne plaće u zadnja tri mjeseca)
 • preslika službene isprave sa slikom (iskaznica,putovnica,…), za sve sudionikeDokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti
 • zaposlen kod poslodavca:
  • PK-1 obrazac za tekuću godinu ovjeren pečatom i potpisan od poslodavca
  • platne liste ovjerene od strane poslodavca (na zahtjev Banke)
 • zaposlen u obrtu ili u za Banku nepoznatom trgovačkom društvu:
  • PK-1 obrazac za prethodne dvije godine i za tekuću godinu ovjeren od strane Porezne uprave
  • Potvrda REGOS-a o osnovici plaće iz koje je vidljivo da se uredno plaćaju porezi i doprinosi
  • Original BON ili SOL (podaci o bonitetu / solventnosti) trgovačkog društva ili obrta, ne stariji od 15 dana
  • Registracija trgovačkog društva ili obrta
 • umirovljenik:
  • Rješenje o mirovini i odresci od zadnje tri mirovine ili obavijest Banke koja sadrži podatke o obustavama
 • vlasnik trgovačkog društva (ako je sudužnik ili jamac u kreditu)
  • Original BON ili SOL, ne stariji od 15 dana
  • Registracija trgovačkog društva
  • Bilanca stanja i račun dobiti i gubitka za prethodnu i tekuću godinu
 • vlasnik obrta ili osoba koja ostvaruje dohodak iz samostalne djelatnosti ( ako je sudužnik ili jamac u kreditu)
  • Original BON ili SOL, ne stariji od 15 dana
  • Registracija obrta ili Rješenje mjerodavnog ministarstva za obavljanje djelatnosti
  • Rješenje o visini poreza za prethodnu godinu
  • Uvjerenje o poreznom zaduženju za tekuću godinu

Pomorci kao posebna grupa klijenata

 • Ugovori o radu – domaća ili inozemna brodska kompanija
 • najmanje 3 godine iskustva (dokaz knjižica pomorca – matrikula)
 • najmanje 12 mjeseci provedenih na brodu u zadnje dvije godine
 • posljednji boravak kod kuće ne smije biti duži od 6 mjeseci (dokazuje se Ugovorom o radu i potvrdom o boravku kod kuće )
 • mjesečna primanja moraju biti preko Banke za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita
 • za obračun kreditne sposobnosti koristi se podatak o plaći iz Ugovora o radu , ili iz potvrde poslodavca o primanjima u zadnjih 12 mjeseci (uključivo i period boravka kod kuće)
 • zadužnica na sva primanja za dužnika ili kreditno sposoban jamac

Ostalo

 • procjena vrijednosti nekretnine izrađena od ovlaštenog bančinog vještaka, ako je uvjet za kredit fiducija ili hipoteka
 • POLICE traženih oblika osiguranja trebaju biti kod osiguravajućih društava prihvatljivih za Banku i vinkulirane u korist Banke
  • životnog osiguranja (postotak min. osigurane svote od iznosa kredita različit je, ovisno o vrsti kredita)
  • osiguranja od nesretnog slučaja u visini iznosa kredita
  • kasko
  • riziko u visini iznosa kredita
  • osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti (osigurana svota ovisi o vrijednosti nekretnine) mora se obnavljati godišnje do isteka roka otplate kredita
 • za građane koji ostvaruju dohodak iz samostalne djelatnosti (obrtnici, vlasnici privatnih poduzeća) Banka odobrava kredite po posebnim uvjetima
Više informacija na:
SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d., Ruđera Boškovića 16, 21000 Split, tel.: (021) 304 304, fax:(021) 304 034
http://www.splitskabanka.hr